Poplatky Plemennej knihy


Cenník bol schválený na zasadnutí Predstavenstva FFS dňa 29.11.2015 na základe predloženého návrhu zo dňa 24.10.2015 (Zápisnica zo stretnutia zástupcov OZ).

 

VYSTAVENIE RODOKMEŇA – 10 EUR/MAČIATKO

Vystavenie rodokmeňa realizuje Plemenná kniha na základe vami podanej žiadosti – „Prihláška vrhu“.
Ak je žiadosť kompletná, obsahuje všetky požadované údaje  a všetky požadované doklady, Plemenná kniha FFS vám do 30 dní od podania žiadosti vystaví rodokmene pre mačiatka uvedené vo formulári. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, prichádza ku výraznému zjednodušeniu podávania žiadostí – nie sú potrebné pečiatky od OZ, kde ste členom, nie je potrebná kontrola poradcom chovu. Zostal len zachovaný dôraz na zdravie, vyžadované sú len zdravotné certifikáty a genetické testy, ktoré vyžaduje Fife u niektorých plemien. Zodpovednosť za zdravie a kvalitu chovu je na chovateľovi. Zodpovednosť za správne vyplnenie údajov je na chovateľovi. Plemenná kniha FFS neplní funkciu represívneho orgánu, ktorý rozhoduje o tom, či rodokmene vydá, alebo nevydá. Podrobnejšie informácie o tom, ako registrovať a odpovede na najčastejšie otázky nájdete v článkoch „Ako registrovať – nové pravidlá“ a „Časté otázky – prihláška vrhu“.

 

DOHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ K PP – 20 EUR/ŽIADOSŤ

Niekedy informácie zaslané chovateľom nie sú kompletné a v tom prípade vystavenie rodokmeňa vyžaduje od Plemennej knihy podstatne viac úsilia, času a energie. Vtedy hovoríme, že je potrebné informácie dohľadať.

Za dohľadanie informácií považujeme len prípady

  1. Chovateľ do žiadosti nepribalil validné dokumenty – iný rodokmeň, chýbajúce potvdenie, prázdny dokument … a Plemenná kniha FFS pri kontrole úplnosti žiadosti bola nútená si ich mailom od chovateľa vyžiadať. V tomto prípade lehota 30 dní na vystavenie rodokmeňa plynie až od okamihu dodania všetkých dokumentov.
  2. Dokumenty zvieraťa nie sú v poriadku – napríklad zviera z českej chovateľskej stanice má v rodokmeni uvedené len talianske registračné číslo. V tomto prípade je povinnosťou Plemennej knihy tieto údaje opraviť. Poplatok za dohľadanie informácií sa účtuje v prípade, že si musí PK FFS vyžiadať informácie z plemennej knihy iného člena Fife, alebo musí údaje vyhľadať v databázach iných členov Fife  napr. Sverak, alebo vo voľne prístupných databázach napr. Pawpeds.

 

DUPLIKÁT / OPRAVA / ZMENA PP –  10 EUR

Všetci sme len ľudia a tak sa niekedy podarí preklep v mene mačiatka, rodokmeň sa poškodí, stratí, alebo postupne ako sa mačiatko bude vyvíjať chovateľ zistí, že celkom presne neodhadol farbu / kresbu …

V takýchto prípadoch je potrebné požiadať Plemennú knihu o opravu a / alebo vystavenie nového rodokmeňa. O zmeny alebo o vystavenie rodokmeňa musí požiadať chovateľ, ktorý zviera registroval. To znamená, že je neprípustné, aby o zmeny žiadal nový majiteľ. Plemenná kniha neeviduje nových majiteľov zvierat, eviduje len chovateľa. Ak by o zmeny žiadal niekto iný, nie je v silách PK overiť, či neprišlo ku porušeniu kúpnej zmluvy, ku krádeži rodokmeňa …

V prípade zmien farby, kresby… zostáva zachované pravidlo, že o zmeny môže do 10 mesiacov požiadať chovateľ na základe jeho vlastného úsudku. Neskôr je zmena možná len na základe dokladu z výstavy – posúdenie v kontrolnej triede.

 

IMPORT – 20 EUR

Vysoký inbreeding malej populácie zvierat žijúcej na Slovensku, typovo alebo farebne zaujímavé zvieratá inde vo svete či spolupráca medzi chovateľskými stanicami nás ako chovateľov vedú k importovaniu zvierat. Podľa pravidiel Fife je ale členovi FFS dovolené odchovávať mačiatka len na zvieratách, ktoré sú registrované v slovenskej Plemennej knihe FFS a preto každé importované zviera musí byť do tohto registra zapísané a musí mu byť pridelené číslo slovenskej plemennej knihy.

 

IMPORT S DOHĽADÁVANÍM INFORMÁCIÍ – 30 EUR

Pri importe z iných organizácií vyžaduje PK úplný rodokmeň minimálne 4 generácií zvieraťa.

Preto ak importujete zviera, skontrolujte si, či všetci predkovia majú zapísané údaje nutné  pre registráciu v rodokmeni, či farby zapísané v rodokmeni sú uznané vo Fife, či označenie farieb je možné jednoznačne previesť na EMS kódy. Ak neúplné informácie dohľadáte samostatne (v spolupráci s chovateľom, od ktorého zviera kupujete) a poskytnete ich plemennej knihe, bude zviera zaregistrované ako normálny import. Ak plememnná kniha bude musieť informácie dohľadávať namiesto vás, pôjde o „import s dohľadaním“. V prípade najhoršieho scenára, ak sa informácie nepodarí dohľadať bude možné zapísať váš import len do RX registra. Pri importe zvieraťa zo zahraničia zvážte preto aj možné riziká registrácie.

Na svete existuje veľa „Cat clubs“, každý z nich má vlastné registračné pravidlá a nie všetky sú zlúčiteľné s pravidlami Fife.

 

PRESTUP ČLENA ZO ZAHRANIČIA – 50 EUR

Poplatok sa platí v prípade prestupu člena z inej národnej organizácie do FFS.

 


REGISTRÁCIA CHS – 50 EUR

FIFe  vedie medzinárodnú knihu názvov chovateľských staníc (BCN – Breed Cattery Names), ktoré boli zaregistrované členmi FIFe a schválené FIFe. Názov chovateľskej stanice môže byť zaregistrovaný len ak v BCN neexistuje chovateľská stanica s rovnakým alebo podobným názvom, čo by mohlo viesť k omylom. Komunikáciu s centrálnym registrom zabezpečuje Plemenná kniha v súlade s Chovateľskými a registračnými pravidlami Fife. Poplatok sa platí jednorázovo pri zriaďovaní CHS.

 

TITUL – BEZPLATNE

O priznanie titulu môže požiadať každý majiteľ (člen člena FFS) na základe splnenie podmienok pre priznanie jednotlivých titulov. Po zaslaní úplnej dokumentácie na Plemennú knihu  je priznanie titulu bezplatné.

FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA

Federácia združujúca Občianske združenia v Slovenskej Republike venujúce sa chovu mačiek.

Kontakt

Federácia Felis Slovakia,
Monika Kováčová, Heyrovského 16,
841 03 Bratislava
Email : info@felisslovakia.sk