Chovateľský poriadok Federácie Felis Slovakia

Chovateľský poriadok Federácie Felis Slovakia

Článok I

 1. Chovateľský poriadok Federácie Felis Slovakia (ďalej len „Chovateľký poriadok alebo CHP FFS“) je základným vnútorným chovateľským predpisom Federácie Felis Slovakia (ďalej len „FFS“), ktorý je v súlade s platnými Stanovami FFS, Registračnými a chovateľskými pravidlami FIFe, Výstavnými pravidlami FIFe, a ktorý schvaľuje Predstavenstvo.
 2. Chovateľský poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovuje pravidlá zodpovedného chovu mačiek založeného na princípoch genetiky, v súlade so štandardami plemien, prevencii chorôb, pohodlnom a láskyplnom prostredí chovaných mačiek a so zreteľom na ich zdravie a pohodu.
 3. Chovateľský poriadok definuje záväzné pravidlá pre individuálnych členov FFS, procesné postupy, rozsah oprávnení a zodpovednosti organizačných zložiek a vzájomné vzťahy.
 4. Chovateľský poriadok rozširuje (v zdravotných otázkach) a upresňuje (administratívne postupy) Chovateľsko-registračné pravidlá FIFe (CHRP FIFe). V otázkach, ktoré nie sú výslovne upravené v CHP FFS, sú pre individuálnych členov FFS záväzné CHRP FIFe v platnom znení.
 5. Na každého chovateľa sa vzťahuje rovnakým dielom aj výkon práv a aj povinností k FFS, zvieratám v jeho chovateľskej stanici, ako aj k chovu a plemenitbe. U mladých chovateľov (ďalej MCH) prechádza výkon práv a povinností na dospelú osobu (zákonný zástupca).
 6. Výkonným orgánom je Slovenská plemenná kniha mačiek (ďalej SPKM FFS).
 7. Chovateľský poriadok je v súlade so zák. č. 39/2007 O veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zák. č. 115/1995 Zb. – O ochrane zvierat v znení neskorších predpisov, s  Evrópskou dohodou o ochrane zvierat v záujmovom chove, s vyhláškou MPSR z 5. novembra 2007 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá zz. 123/2008 a ostatných zákonných ustanovení Slovenskej republiky.
 8. Majetkovo právne vzťahy nie sú predmetom CHP FFS, upravujú ich platné zákony Slovenskej republiky.
 9. Vymedzenie pojmov používaných v tomto dokumente:
 • mačka – živočíšny druh, slovenské rodové označenie niektorých (alebo v niektorých deleniach všetkých) druhov z rodu Felis;
 • mačka / kocúr – pojem definuje pohlavie zvieraťa
 • chovné zviera – mačka, ako živočíšny druh, je spoločenské zviera identifikované chovateľom s cieľom ďalšieho rozmnožovania, držané na účely ďaľšej reprodukcie

 

Článok II

Práva a povinnosti chovateľa 

Práva

 1. Plnoletý chovateľ má právo požiadať o zriadenie chovateľskej stanice registrovanej vo FIFe a právo vlastniť unikátny chránený názov chovateľskej stanice.
 2. Chovateľ má právo odchovávať mačiatka s preukazom pôvodu (ďalej len PP) a požiadať o ich zápis do plemennej knihy (SPKM FFS).
 3. Výhradne chovateľ má právo požiadať SPKM FFS o vystavenie rodokmeňa, o zmenu pretlače na rodokmeni mačiatka, o opravu rodokmeňa, o zmenu farby a o vystavenie duplikátu. Postup upravuje článok V.  CHP FFS.
 4. Chovateľ má právo podať návrh na realizáciu experimentálneho chovateľského programu a po jeho schválení program realizovať. Schválený experimentálny program má výnimku z Chovateľského poriadku

Povinnosti

 1. Chovateľ koná výhradne vo svojom mene a pod názvom svojej chovateľskej stanice. Nie je dovolené zabezpečovať chovateľské činnosti pod svojím vlastným menom / menom svojej CHS ako službu (aj neplatenú) tretím osobám (individuálnym členom aj nečlenom FFS).
 2. Na výkon svojej chovateľskej činnosti používa výhradne mačky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade zmeny vlastníckych práv je povinný túto skutočnosť nahlásiť na SPKM FFS do 10 dní od uskutočnenej zmeny. Za vlastníka zvieraťa je automaticky považovaný chovateľ a to až do okamihu kým nadobudne platnosť iný právny dokument upravujúci vlastnícke práva (napr. kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o úschove, adopčná zmluva …).
 3. Podľa Chovateľských a registračných pravidiel FIFe, čl.2.3.1 – Akékoľvek dohody alebo obmedzenia dohodnuté s kupujúcimi mačiatok alebo záujemcami o krytie chovným kocúrom musia byť v písanej podobe, aby sa predišlo nedorozumeniam.
 4. Chovateľ je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvierat a ich neplánovanému alebo nežiadúcemu rozmnožovaniu.
 5. Chovateľ nesmie odchovávať mačiatka bez PP po rodičoch s PP. Produkcia mačiat bez PP je nezlúčiteľná s etikou chovateľa a je považovaná za hrubé porušenie tohto chovateľského poriadku.
 6. Chovateľ nesmie používať na chov zvieratá s genetickými poruchami alebo chorobami, alebo opakovať párenie, pri ktorom sa u potomkov opakovane vyskytovali genetické poruchy alebo ochorenia.
 7. Chovateľ nesmie zasahovať do anatomickej stavby a fyziologických funkcií zdravej mačky (napr. amputácia pazúrov – declawing, operácia hlasiviek, akékoľvek plastické operácie, ortopedické operácie na chvoste a pod.) s výnimkou kastrácie /sterilizácie.

 

Článok III

Národné pravidlá pre chov mačiek

Všeobecné zásady

 1. Všetky mačky registrované v FIFe SPKM je možné použiť na chov, len ak ich použitie neobmedzujú Registračné a chovateľské pravidlá FIFe, alebo národné pravidlá vo vzťahu k zdravotným problémom. (viď aj č. III Mačiatka).
 2. Každý kto rozhoduje o zaradení jedinca do chovateľského programu musí brať do úvahy anatomické, fyziologické a povahové vlastnosti zvieraťa, ktoré by mohli ohroziť dobrý stav a zdravie potomstva alebo zdravie zvieraťa.
 3. Nie je dovolené predať ani odovzdať mačku s rodokmeňom FIFe do obchodu s domácimi miláčikmi a iného podobného zariadenia, ani na experimentálny výskum alebo testovanie. Nie je dovolené o zabezpečenie tejto služby požiadať ani tretiu osobu.
 4. Individuálnym členom FFS nie je takisto dovolené predávať mačky alebo ponúkať služby krycieho kocúra formou dražby vrátane elektronickej, ani o zabezpečenie tejto služby požiadať tretiu osobu.
 5. Nie je povolené párenie dvoch bielych mačiek – (w) navzájom.
 6. Nie je povolené parenie medzi plemenami s výnimkou sesterských plemien.
 7. Nie je povolené párenie priamych potomkov (otec x dcéra, matka x syn) alebo vlastných súrodencov.
 8. Nie je povolený chov akýchkovek divých mačiek a plemien založených na divých mačkách.

Mačka

 1. Pre plemenitbu je možné použiť iba zdravé mačky po dosiahnutí veku 10 mesiacov (t.j. v čase prvého dňa krytia mačka dosiahla 10 mesiacov veku). Výnimky sú povolené len v prípade vážnych zdravotných dôvodov , viď článok V.
 2. Všetky chovné mačky musia byť identifikované ISO mikročipom a identifikačný kód musí byť vyznačený v rodokmeni zvieraťa.
 3. Mačka v čase pôrodu musí byť vo vlastníctve individuálneho člena FFS (má priradené registračné číslo SPKM FFS), alebo musí mať o pridelenie zažiadané.
 4. Mačka pred použitím na chov musí mať veterinárne potvrdenie zdravotného stavu.
  Pre zvieratá narodené po 1. 1. 2016 je záväzné tlačivo „Veterinárny certifikát – mačka“, príloha 2., ktoré musí byť potvrdený registrovaným veterinárnym lekárom.
 5. Všetky pôrody musia byť sledované pre prípad, že by sa vyskytli problémy.
 6. Mačky pred pôrodom a s neodstavenými mačiatkami musia mať k dispozícii samostatnú izbu (miesto, priestor).
 7. Chovné mačky nesmú mať viac ako tri vrhy za 24 mesiacov, s výnimkou predchádzajúceho písomného povolenia, viď článok V. Medzi prvým a tretím vrhom musí byť minimálne 12 mesiacov. Povolenie výnimky upravuje Článok V.
 8. Mačka, ktorá podstúpi dva cisárske rezy, nesmie byť použitá na ďalší chov.
 9. Iný samec nesmie kryť mačku, ktorá už bola krytá v uplynulých troch týždňoch.
 10. V prípade, že pre dané plemeno bola schválená povinnosť chovateľa vykonať genetické testy pred uvedením do chovu, ku žiadosti o vrh je potrebné predložiť certifikát / certifikáty genetického laboratória o výsledku testu. Nie je možné nahradiť tento certifikát potvrdením veterinára o vykonanom teste, ani inou formou testu (napr. ultrasono). Táto povinnosť platí pre zvieratá narodené po 1. 1.2016. Do chovu je možné zaradiť len negatívnych jedincov.

Kocúr

 1. Pre plemenitbu je možné použiť iba zdravé chovné zvieratá bez obmedzenia veku.
 2. Všetci chovní kocúri musia byť identifikovaní mikročipom a identifikačný kód musí byť vyznačený v rodokmeni zvieraťa. Výnimka je udelená len kocúrom, ktorí boli použití na krytie a nie sú registrovaní vo FIFe.
 3. Kocúr pred použitím na chov musí mať veterinárne potvrdenie zdravotného stavu. Pre zvieratá narodené po 1. 1. 2016 je záväzné tlačivo „Veterinárny certifikát – kocúr“, príloha 1, ktoré musí byť potvrdené registrovaným veterinárnym lekárom. Kocúr vlastnený individuálnym členom FFS nesmie byť použitý na krytie, kde výsledkom sú neregistrované mačiatka, napríklad pre krytie kde mačiatka nedostanú oficiálny preukaz pôvodu od FIFe člena alebo organizácie inej než FIFe.
 4. Chovní kocúri, ktorí musia žiť izolovane, musia mať k dispozícii minimálne 6m2 podlahovej plochy s výškou najmenej 1,80 m, z toho aspoň  musia byť uzavreté a chránené pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Ak sa o zariadenie delia viacerí kocúri, musí byť väčšie, na každé ďalšie zviera minimálne o 3m2. Je potrebné zabezpečiť viac než jednu výškovú úroveň a miesto na spanie. Dané miesto musí byť dostupné ľuďom.
 5. V prípade, že pre dané plemeno bola schválená povinnosť chovateľa vykonať genetické testy pred uvedením do chovu, ku žiadosti o vrh je potrebné predložiť certifikát / certifikáty genetického laboratória o výsledku testu. Nie je možné nahradiť tento certifikát potvrdením veterinára o vykonanom teste, ani inou formou testu (napr. ultrasono). Táto povinnosť platí pre zvieratá narodené po 1. 1. 2016. Do chovu je možné zaradiť len negatívnych jedincov.

Mačiatka

 1. Chovateľ je povinný predložiť po narodení vrhu žiadosť o vystavenie rodokmeňov mačiatok prostredníctvom formulára SPKM FFS vrátane všetkých požadovaných dokumentov. Nie je možné odvolávať sa na záznamy SPKM FFS. Všetky požadované dokumenty je potrebné predložiť aj v prípade, ak sa v chove používajú zvieratá opakovane. Dokumenty nie je možnénahradiť čestným prehlásením o ich existencii, certifikátom veterinára o vykonanom teste alebo podobným dokumentom.
 2. SPKM FFS vystaví rodokmene po podaní žiadosti (vrátane kompletnej dokumentácie), do 30 dní. SPKM FFS má právo žiadať a chovateľ má povinnosť dodať len dokumenty platné v čase buď uvedenia zvieraťa do chovu, alebo jeho opätovného použitia v chove.
 3. V súlade s pravidlami FIFe nie je určené časové obdobie kedy je chovateľ povinný podať žiadosť.
 4. Chovateľ pred podaním žiadosti o vystavenie PP musí zabezpčiť vykonanie veterinárnej kontroly zdravotného stavu pre každé mačiatko z vrhu. Pre zvieratá narodené po 1.1.2017 je záväzné tlačivo „Veterinárny certifikát – mačiatko“, príloha 3. Nie je možné nahradiť uvedené tlačivá kontrolou poradcom chovu a to ani v prípade vlastného vrhu poradcu chovu. Posúdenie zdravotného stavu mačiatok je výhradne v kompetencii veterinárneho lekára (Z. č. 455/1991 Zb., Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), §19b). Ak chovateľ predloží genetické testy oboch rodičov nemusí predložiť genetické testy priameho potomka.
 5. V prípade pochybností o pravdivosti informácií v žiadosti (napr. genetická nezhoda rodičia / potomkovia) má SPKM FFS právo vyžiadať si vykonanie genetických a / alebo parentálnych testov (testov paternity) pre daný vrh. Testy sú vykonané na náklady chovateľa. PP mačiatok sú vystavené až na základe doručených výsledkov testov.
 6. Mená mačiatok z toho istého vrhu musia začínať rovnakým písmenom (začať sa môže ľubovoľným písmenom abecedy). Nasledujúci vrh v tej istej chovateľskej stanici (od ktorejkoľvek mačky) začína ďalším písmenom abecedy. Používa sa anglická ABECEDA PRE VRHY / bez diakritiky /, v tvare A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. V prípade väčšieho počtu vrhov chovateľ pokračuje v rotácii abecedy, pričom musí byť dodržaná zásada, že mená mačiatok sú vždy jedinečné.
 7. Mačiatka nesmú odísť k novému majiteľovi (do nového domova) skôr, ako dovŕšia 12 týždňov života a budú plne zaočkované proti feline panleucopenia, feline calici vírus a feline herpes vírus, pokiaľ veterinár písomne neodporučí niečo iné.
 8. Chovateľ v žiadosti môže požiadať o pretlač na rodokmeni (ďalej „PP“) mačiatka – „nie je určené do chovu / no breeding rights“, a to bez uvedenia dôvodu. Zváženie zdravotných alebo chovateľských dôvodov pre takúto žiadosť je plne v kompetencii chovateľa. Ak uvedené dôvody pominú, môže chovateľ (len výhradne chovateľ, nie nový majiteľ) požiadať o zmenu PP a o výmaz. SPKM FFS žiadosť vybaví po doručení originálu rodokmeňa do 30 dní. Ak veterinár na  zdravotnom certifikáte mačiatka (príloha 3) vyznačí, že sa jedná o morfologicky výrazne defektné mačiatko a nepríde ku jeho utrateniu, je rodokmeň označený pretlačou – „nie je určené do chovu / no breeding rights“ automaticky a pretlač je nemenná.
 9. Usmrtenie mačiatok s genetickými alebo vrodenými chybami nezlúčiteľnými so životom môže vykonať len veterinárny lekár (zákon 115/1995 Zz. O ochrane zvierat)

Článok IV

Podmienky chovu

 1. Dospelé mačky a mačiatka musia byť pravidelne očkované proti infekčnej rinotrachitíde, panleukopenii, calici vírusom a besnote. Choré mačky a mačiatka musia dostať veterinárnu starostlivosť tak rýchlo, ako to je možné. Kvôli prevencii šírenia vírusových, bakteriálnych a plesňových ochorení je potrebné pristúpiť aj k špeciálnym opatreniam vrátane očkovania, ak je dostupné a potrebné podľa odporúčania ošetrujúceho veterinárneho lekára.
 2. Životné prostredie, pelechy, nádoby na jedlo, toalety, atď. musia byť udržiavané v čistote. Mačky musia mať stále prístup k miske s čerstvou vodou, vhodnej strave, tak ako je požadovaná alebo predpísaná, pohodlnému miestu na spanie, hračkám, škrabadlám a pod. Mačky musia mať k dispozícii adekvátny priestor, v ktorom sa môžu pohybovať a hrať a možnosť zúčastňovať sa života v domácnosti.
 3. Pre mačky, ktoré nie sú zvyknuté na extrémne teploty je vhodné rozhranie teplôt medzi 10°C a 35°C (50°F až 95°F). Teploty mimo tejto škály vyžadujú buď kúrenie alebo schladzovanie. Vetranie pomocou okien, dverí a klimatizácie má zabezpečiť prístup k čerstvému vzduchu a minimalizovať pachy a vlhkosť. Musí byť zabezpečené prirodzené a / alebo umelé osvetlenie.
 4. Vždy je potrebné mať k dispozícii čistiace a dezinfekčné prípravky na podlahy, steny a nábytok.
 5. Hoci jednotlivé mačky majú radi spoločnosť iných mačiek, je potrebné vyhnúť sa nadmernému množstvu mačiek, ktoré môže viesť k stresu a agresii a zvyšuje riziko ochorení.
 6. Každej mačke alebo mačiatku musí byť denne venovaná individuálna pozornosť vrátane kontroly celkového zdravotného stavu.
 7. Ak je ubytovanie oddelené od prostredia domácnosti, ubytovacie zariadenia musia byť navrhnuté tak, aby bola zabezpečená čo najlepšia starostlivosť o mačky.
  Musia byť zabezpečené tieto podmienky: minimálne 6m2  podlahovej plochy s výškou najmenej 1,80 m na jednu mačku, viac než jedna výšková úroveň a miesto na spanie, dané miesto musí byť dostupné ľuďom a chránené pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Ak sa o zariadenie delia viaceré mačky, musí byť väčšie, na každé ďalšie zviera minimálne o 3m2.Vo vonkajších zariadeniach musia mať mačky možnosť schovať sa pred nepriaznivými klimatickými podmienkami. Zariadenia musia byť skonštruované tak, aby bolo zabezpečené jednoduché odvodňovanie.
 8. Chovateľ je povinný zabezpečiť preventívne opatrenia proti nákaze a rozšíreniu infekčných ochorení. V prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt infekčného ochorenia vo svojom chove je chovateľ povinný dať chov vyšetriť veterinárnym lekárom. Ak sa podozrenie potvrdí, musí previesť nutné karanténne opatrenia – nesmie vystavovať, predávať zvieratá, kryť zvieratá a musí zabrániť akémukoľvek kontaktu s inými zvieratami až do úplného zdolania nákazy, o čom rozhodne veterinárny lekár. Chovateľ je povinný uschovať dokumentáciu o priebehu karanténny (veterinárne správy) a veterinárne osvedčenie o likvidácii nákazy a ukončení karantény v písomnej podobe po dobu minimálne dvoch rokov.

Článok V

Procesné postupy

Žiadosť o výnimku – použitie mačky v chove pred dosiahnutím veku 10 mesiacov

 1. Výnimku je možné povoliť len v prípade rizika vážnych zdravotných dôvodov, ktoré sú potvrdené veterinárom na tlačive „Žiadosť o výnimku – použitie mačky v chove“(príloha 4). Veterinár na tlačive potvrdzuje zdravotný stav matky, schopnosť donosiť a porodiť vrh bez zdravotného ohrozenia matky.
 2. Žiadosť sa podáva v rátane kompletnej dokumentácie ešte pred krytím matky.
 3. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára SPKM na webovej stránke plemennej knihy, alebo mailom na adresu secretary@felisslovakia.sk
 4. Ku žiadosti o vydanie PP pre takýto vrh sa prikladá aj veterinárna správa o narodených mačiatkach, ich zdravotnom stave a zdravotnom stave matky (príloha 5).
 5. Dôvody uvedené v žiadosti sú posudzované individuálne, chovateľ nemá nárok na automatické schválenie žiadosti. FFS má právo udeliť sankciu (aj finančnú) chovateľovi za vystavenie PP pre mačiatka z takéhoto (nepovoleného a neschváleného) spojenia. O rozhodnutí je informovaný chovateľ aj jeho OZ sekretárom FFS prostredníctvom mailu.

Žiadosť o výnimku – viac ako 3 vrhy za 2 roky, alebo medzi dátumom pôrodu prvého a tretieho vrhu neuplynulo 12 mesiacov

 1. Výnimku je možné povoliť len v prípade vážnych dôvodov, ktoré sú potvrdené veterinárom na tlačive „Žiadosť o výnimku – vrh“(príloha 5).
 2. Veterinár na tlačive potvrdzuje zdravotný stav matky, schopnosť donosiť a porodiť vrh bez zdravotného ohrozenia matky a to aj s ohľadom na  anamnézu predchádzajúcich pôrodov.
 3. V prípade schválenia žiadosti (viac ako 3 vrhy za 2 roky) je povinnosťou chovateľa zabezpečiť, aby neprišlo ku otehotneniu takejto mačky minimálne počas nasledujúcich 12 mesiacov. V prípade schválenia žiadosti (nedodržanie minimálnej doby odstupu 12 mesiacov) je povinnosťou chovateľa zabezpečiť, aby medzi 2. a 4. vrhom uplynulo aspoň 12 mesiacov.
 4. Ku žiadosti o vydanie PP pre takýto vrh sa prikladá aj veterinárna správa o narodených mačiatkach, ich zdravotnom stave a zdravotnom stave matky – príloha 4. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára SPKM na webovej stránke plemennej knihy, alebo mailom na adresu secretary@felisslovakia.sk
 5. Dôvody uvedené v žiadosti sú posudzované individuálne, chovateľ nemá nárok na automatické schválenie žiadosti. Za vážny dôvod sa automaticky nepovažuje zlyhanie chovateľa. FFS má právo udeliť sankciu (aj finančnú) chovateľovi za vystavenie PP pre mačiatka z takéhoto spojenia, resp. za vystavenie PP pre mačiatka z nasledovného vrhu (nedodržanie minimálnej doby odstupu 12 mesiacov).
 6. O rozhodnutí je informovaný chovateľ aj jeho OZ sekretárom FFS prostredníctvom mailu.

Žiadosť o schválenie experimentálneho chovateľského programu

 1. Žiadosť o schválenie experimentálneho chovateľského programu podáva chovateľ v prípade, že má záujem, sa zapojiť do už prebiehajúceho medzinárodného experimentálneho chovateľkého programu, alebo má záujem iniciovať vlastný chovateľský program.
 2. Vo svojej žiadosti zdôvodní svoj zámer, uvedie prínos navrhovaného programu, zdravotné riziká, program kríženia, metódy genetickej selekcie a verifikácie.
 3. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára SPKM na webovej stránke plemennej knihy, alebo mailom na adresu secretary@felisslovakia.sk
 4. Dôvody uvedené v žiadosti sú posudzované individuálne, chovateľ nemá nárok na automatické schválenie žiadosti. O rozhodnutí je informovaný chovateľ aj jeho OZ sekretárom FFS prostredníctvom mailu.

Žiadosť o zmenu farby a pohlavia

 1. Zmenu farby / pohlavia do 10 mesiacov veku mačiatka je možné uskutočniť na základe rozhodnutia chovateľa a podanej žiadosti prostredníctvom formulára SPKM FFS. Neskôr je možné zmenu farby v PP uskutočniť buď na základe certikátu z overovacej triedy, alebo na základe genetického testu mačky.
 2. SPKM FFS akceptuje aj žiadosť o zmenu farby u rodiča vrhu na základe farieb narodených mačiatok, ak sú predložené testy paternity alebo výsledok overovacej triedy 13c na výstave.
 3. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára SPKM na webovej stránke plemennej knihy, alebo mailom na adresu secretary@felisslovakia.sk
 4. Žiadosť je akceptovaná automaticky do 10 mesiacov veku. V neskoršom veku je žiadosť akceptovaná automaticky, ak je ku žiadosti predložená kompletná požadovaná dokumentácia.
 5. Zmenu farby uskutoční SPKM FFS do 30 dní. Pôvodný rodokmeň je povinný chovateľ / majiteľ zaslať späť na SPKM FFS. Nový PP so zapísanými zmenami bude odoslaný až po vrátení pôvodného PP.

Žiadosť o priznanie titulu

 1. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára SPKM na webovej stránke plemennej knihy, alebo mailom na adresu secretary@felisslovakia.sk do jedného mesiaca po získaní posledného certifikátu k priznaniu titulu.
 2. Žiadosť je akceptovaná automaticky ak sú splnené všetky náležitosti definované v aktuálne platnom dokumente „SHOW rules FIFe“. Certifikát vystaví SPKM FFS do 30 dní.

Žiadosť o vystavenie duplikátu rodokmeňa

 1. V prípade zničenia, poškodenia, straty má právo chovateľ (len výhradne chovateľ, alebo zapísaný majiteľ v SPKM FFS) požiadať o vystavenie duplikátu rodokmeňa. Vystavený rodokmeň je označený textom„Duplikát / duplicate“. Ak chovateľ / majiteľ poškodený rodokmeň, alebo jeho časti vráti na SPKM FFS je možné na žiadosť chovateľa označenie „Duplikát“ vynechať.
 2. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára SPKM na webovej stránke plemennej knihy, alebo mailom na adresu secretary@felisslovakia.sk
 3. Žiadosť je akceptovaná automaticky, rodokmeň vystaví SPKM FFS do 30 dní.

Žiadosť o výmaz / doplnenie rodokmeňa – „nie je vhodné do chovu / no breeding rights“

 1. Na základe vlastného rozhodnutia, bez uvedenia dôvodu má výhradne chovateľ právo požiadať o výmaz / doplnenie rodokmeňa o text „nie je vhodné do chovu / no breeding rights“. Podanie žiadosti nie je obmedzené žiadnymi časovými kritériami. V čase podania žiadosti musí byť chovateľ zároveň aj majiteľom dotknutého zvieraťa.
  V prípade žiadosti v čase vystavenia rodokmeňa je zápis vykonaný bez úhrady akejkoľvek ďalšej čiastky, v neskoršom období je zmena fakturovaná v súlade s platným cenníkom úkonov SPKM FFS.
 2. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára SPKM na webovej stránke plemennej knihy, alebo mailom na adresu secretary@felisslovakia.sk
 3. Žiadosť je akceptovaná automaticky, upravený rodokmeň vystaví SPKM FFS do 30 dní. Pôvodný rodokmeň je chovateľ povinný zaslať späť na SPKM FFS. Nový PP so zapísanými zmenami bude odoslaný až po vrátení pôvodného PP.

Import

 1. V prípade importu zvieraťa od iného člena FIFe, alebo inej medzinárodne registrovanej organizácie, je chovateľ povinný tento import zaregistrovať v SPKM FFS a požiadať o pridelenie registračného čísla.
 2. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára SPKM na webovej stránke plemennej knihy.
 3. V prípade importu od iného národného člena FIFe žiadateľ vyplní formulár „Žiadosť o import“, ku žiadosti priloží čiteteľný scan rodokmeňa a zároveň zašle originál rodokmeňa poštou (odporúčame doporučene, ako poistenú zásielku) na adresu plemennej knihy.
 4. V prípade importu z inej medzinárodne registrovanej organizácie (napr. TICA, CFA, WCF, GCCF, AACF, RFI…) žiadateľ vyplní formulár „Žiadosť o import“, ku žiadosti priloží čitateľný scan rodokmeňa a zároveň zašle originál rodokmeňa a originál Transferu (ak ho táto organizácia vydáva) poštou (odporúčame doporučene, ako poistenú zásielku) na adresu plemennej knihy.
 5. Žiadosť je posúdená a ak sú v dokumentoch uvedené všetky požadované údaje, registráciu mačky zabezpečí SPKM FFS do 30 dní. V opačnom prípade SPKM FFS požiada chovateľa o spoluprácu pri dohľadaní údajov. Zaregistrovaný rodokmeň a prípdne ďalšie predložené dokumenty sú zaslaný späť na adresu chovateľa ako doporučená, poistená zásielka.

Registrácia chovateľskej stanice

 1. Plnoletý chovateľ, individuálny člen FFS môže požiadať o zriadenie chovateľskej stanice.
 2. Názov chovnej stanice nesmie obsahovať: viac než 15 písmen alebo znakov, EMS kód alebo akúkoľvek varietu plemena alebo názov plemena, slovo „cattery“ (stanica) v akomkoľvek jazyku.
 3. Názov chovateľskej stanice je súkromným a osobným vlastníctvom chovateľa a po registrácii nemôže byť zmenený, darovaný ani prenesený, s výnimkou okolností uvedených v článku 5.2.5. Registračných pravidiel FIFe.
 4. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára SPKM na webovej stránke plemennej knihy. Žiadateľ vyplní formulár „Žiadosť o zriadenie chovateľkej stanice“.
 5. SPKM FFS žiadosť prepošle na Centrálny register chovateľských staníc FIFe a na základe jeho odpovede odošle vyrozumenie žiadateľovi. Termín vybavenia je závislý od odpovede FIFe, nie je možné garantovať vybavenie žiadosti do 30 dní. Certifikát o zriadení chovateľskej stanice je následne zaslaný chovateľovi dobierkou spolu s faktúrou. Nie je potrebné uhrádzať vopred žiaden poplatok.

Žiadosť o vydanie transferu

 1. Chovateľ môže požiadať o vydanie transféru pre zviera exportované do zahraničia SPKM FFS. Transfer vystavuje výhradne SPKM FFS.
 2. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára SPKM na webovej stránke plemennej knihy, alebo mailom na adresu secretary@felisslovakia.sk
 3. Žiadosť je akceptovaná automaticky, transfér vystaví SPKM FFS bezplatne do 30 dní. Žiadateľ uhradí len poštový poplatok za zaslanie dokumentu.

Prílohy

 1. Zdravotný certifikát pred uvedením do chovu – kocúr, platný pre zvieratá narodené po 1.1.2016
 2. Zdravotný certifikát pred uvedením do chovu – mačka, platný pre zvieratá narodené po 1.1.2016
 3. Zdravotný certifikát mačiatko, platný pre zvieratá narodené po 1.1.2017
 4. Zdravotný certifikát– žiadosť o výnimku / mačka
 5. Zdravotný certifikát– žiadosť o výnimku / mačiatka – vrh
 6. Zoznam povinných príloh ku žiadosti o vystavenie PP pre vrh
 7. Zoznam povinných príloh ku žiadosti o import zvieraťa
 8. Zoznam povinných testov podľa jednotlivých plemien pre zvieratá narodené pred 1.1.2016
 9. Zoznam povinných testov pred použitím v chove podľa jednotlivých plemien pre zvieratá narodené po 1.1.2016
 10. Zoznam odporúčaných testov pred uvedením do chovu podľa jednotlivých plemien

FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA

Federácia združujúca Občianske združenia v Slovenskej Republike venujúce sa chovu mačiek.

Kontakt

Federácia Felis Slovakia,
Monika Kováčová, Heyrovského 16,
841 03 Bratislava
Email : info@felisslovakia.sk