Orgány federácie

Orgány federácie

Predstavenstvo a revizna komisia boli zvolené dňa 7.11.2015 na 1. Valnom zhromaždení. Orgánmi Federácie sú Valné zhromaždenie, Predstavenstvo a Revízna komisia. Najvyšším orgánom Federácie je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria zástupcovia všetkých členov Federácie. Výkonným orgánom Federácie je Predstavenstvo, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť Federácie medzi jednotlivými zasadnutiami Valného zhromaždenia. Predstavenstvo má päť členov: prezidenta, viceprezidenta, sekretára a dvoch členov. Prezident a viceprezident sú štatutárnymi orgánmi Federácie. Revízna komisia je kontrolným orgánom Federácie a za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Jej úlohou je najmä kontrola hospodárenia a dodržiavanie stanov.

Federácia Felis Slovakia
PaedDr. Soňa Ivanková

PaedDr. Soňa Ivanková

Prezident

Ing. arch. Gabriela Minárová

Ing. arch. Gabriela Minárová

Viceprezident

Monika Kováčová

Monika Kováčová

Sekretár

Pavol Cvengroš

Pavol Cvengroš

Člen predstavenstva

Miroslav Rybár

Miroslav Rybár

Člen predstavenstva

Helena Jakubčíková

Helena Jakubčíková

Predseda reviznej komisie

Andrea Adame

Andrea Adame

Člen reviznej komisie

Helena Poláčková

Helena Poláčková

Člen reviznej komisie

FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA

Federácia združujúca Občianske združenia v Slovenskej Republike venujúce sa chovu mačiek.

Kontakt

Federácia Felis Slovakia,
Monika Kováčová, Heyrovského 16,
841 03 Bratislava
Email : info@felisslovakia.sk