Federácia

Federácia

Federácia Felis Slovakia je záujmovým združením právnických osôb, ktoré založilo desať občianskych združení. Vzniklo ako nová organizácia, ktorá je nástupcom SZCH – odbornosti mačky. Združuje milovníkov a chovateľov mačiek z celého Slovenska. Federácia Felis Slovakia sa stáva, ako nástupca SZCH – odbornosť mačky, národným členom medzinárodnej organizácie FIFe od 1.1.2016

logo Federácie Felis Slovakia

Informácie o nás

Cieľ Federácie
 • evidencia plemien a počtov mačiek, zápis mačiek dovezených zo zahraničia, vydávanie potvrdení pre vývoz mačiek do zahraničia, vydávanie preukazov pôvodu a ich duplikátov,
 • evidencia a usmerňovanie registrovaných chovov administráciou žiadostí o registráciu chovateľských staníc,
 • zvyšovanie odborných vedomostí členov i laickej verejnosti formou sústavnej organizačnej, odbornej, osvetovej, propagačnej a výchovnej činnosti, usporadúvaním výstav, či uverejňovaním odborných štúdií a článkov v periodických i neperiodických publikáciách, ako i prostredníctvom internetu a iných médií,
 • výchova odborne spôsobilých posudzovateľov mačiek, poradcov chovu a stevardov,
 • spolupráca s organizáciami podobného zamerania doma i v zahraničí, spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s právnickými osobami a fyzickými osobami za účelom rozvoja Federácie,
 • zastupovanie a ochrana záujmov členov Federácie v medzinárodnej organizácii FIFe,
 • vytváranie a spravovanie majetkových a finančných prostriedkov potrebných k plneniu cieľov Federácie Felis Slovakia, vrátane možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, resp. z fondov EÚ,
 • v rámci možností vytváranie podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života mačiek,
 • presadzovanie chovateľstva ako aktívnej formy ochrany prírody a humánnej opatery mačiek, aktívne prispievanie k tvorbe a ochrane životného prostredia, vedenie členov k zvyšovaniu starostlivosti o životné prostredie,
 • aktívna práca s mládežou, ich vzdelávanie, organizovanie súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni, spolupráca so školami a mládežníckymi organizáciami,
 • využívanie poznatkov felinoterapie k pozitívnemu pôsobeniu na kontakt človeka s mačkou, poskytujúceho motivačný podnet k odpočinku, stabilizácii a uzdraveniu človeka,
 • vydávanie príslušných dokumentov súvisiacich s činnosťou Federácie,
 • vydávanie odborných publikácii,
 • spolupráca so štátnymi orgánmi.


Ako sa stať členom ?

Členom Federácie sa môže stať výlučne právnická osoba (spravidla Občianske združenie), ktorá súhlasí s predmetom činnosti Federácie a má právnu subjektivitu. O prijatí nových členov Federácie rozhoduje Predstavenstvo Federácie Felis Slovakia. Členstvo vo Federácii vzniká dňom zápisu do zoznamu členov Federácie na základe písomnej žiadosti o členstvo vo Federácii a písomného súhlasu so stanovami Federácie.História chovu mačiek na Slovensku

Prvá výstava na území bývalého Československa, kde návštevníci mohli obdivovať čistokrvné mačky, sa konala v Prahe v r. 1926. Bohužiaľ nezaznamenala príliš veľký ohlas.  Od roku 1966 si však tieto elegantné krásky získavajú stále väčšiu a väčšiu popularitu. Prelomovým bol r. 1969, kedy sa Československo stalo oficiálnym členom medzinárodnej organizácie FIFe (Fédération Internationale Féline).  V tomto roku sa konala prvá medzinárodná výstava mačiek v Prahe.

Napriek tomu, že v Českej republike už mal chov ušľachtilých mačiek svoje začiatky za sebou, Slovensko svoje „prvotiny“ ukázalo na Dunajskej drobnochovateľskej výstave v Bratislave v r. 1974. Boli tu predstavené tri perzské mačky, na obdobnej výstave v r. 1976 ich bolo už 14. Prvá miestna organizácia so špecializáciou zameranou na chov ušľachtilých mačiek vznikla v r. 1976 v Žiline, následne v tom istom roku i v Bratislave. Prvé okresné výstavy mačiek sa konali v rokoch 1975 a 1977, v roku 1978 to bola už národná výstava v Bratislave. 150 krások z Československa a okolitých štátov tu behom víkendu videlo 6000 návštevníkov.  V r. 1985 sa uskutočnila prvá špeciálna výstava mačiek v Nitre.

V r. 1978 bolo na Slovensku registrovaných 9 chovných staníc, v r. 1980 ich bolo už 22, v r. 1983 ich počet stúpol na 55. Väčšina z nich sa venovala chovu perzských mačiek, 8 šľachtilo  mačky siamské. V týchto rokoch sa u nás chovali len tieto dve plemená.

Rozvoj chovu na Slovensku

Do r. 1989 bol chov mačiek pomerne náročným koníčkom so značne obmedzenými možnosťami. Po otvorení hraníc sa rozšírili možnosti na dovoz nových línií. Veľkú popularitu získali britské mačky, ale začali sa u nás objavovať i iné nové plemená. Rozšírenie genofondu bolo ale v tomto období pre chovateľov náročné. Potýkali sa s nedôverou zahraničných chovateľov voči záujemcom z postsocialistických štátov. Druhým problémom boli vysoké finančné náklady na dovoz zvierat. Pre rozvoj chovu bolo rozšírenie genetickej základne nevyhnutné, preto chovateľom nezostávalo nič iné, len sa s týmito problémami popasovať.

Prvé dovozy u nás dovtedy neobvyklých plemien začali habešskými mačkami. Tieto temperamentné stvorenia si získali srdcia mnohých chovateľov. Uskutočnil sa aj prvý dovoz dnes tak populárnej mainskej mývalej mačky. Veľkosť a majestátnosť týchto „obrov z Ameriky“ zaujala nielen chovateľov, ale i laickú verejnosť, preto v súčasnosti patria medzi najviac chované plemená mačiek nielen u nás, ale i v okolitých štátoch.

Dalo by sa povedať, že skutočná história chovu mačiek na Slovensku začala až v r. 1993, po rozdelení Československa. Do tohto roku zabezpečovala evidenciu a vydávanie preukazov pôvodu Plemenná kniha Českého zväzu chovateľov v Prahe, a to najmä z dôvodu malého počtu chovateľských staníc a odchovaných mačiatok na Slovensku. Do tohto roku zastrešovala Česká republika naše pôsobenie aj na medzinárodnej pôde, až v roku 1993 sa stal Slovenský zväz chovateľov a s ním aj všetci chovatelia mačiek členmi medzinárodnej organizácie FIFe.

Záujem o mačky po r. 1993 začal stúpať. Kým v roku 1995 bolo registrovaných 48 chovateľských staníc, v r. 1996 pribudlo ďalších 39 a o rok neskôr 20. Novodobý boom nastal v r. 2004, bolo zaregistrovaných 40 nových chovateľských staníc. Od tohto roku vznikne u nás ročne priemerne 36 nových chovateľských staníc. Samozrejme, nie všetky zostávajú funkčné mnoho rokov, niektoré ukončia svoju činnosť po prvých vrhoch po zistení, že chov mačiek nie je tak jednoduchý, ako si to predstavovali.

Veľký posun nastal aj v konaní výstav. Kým do r. 1997 sa preferovali najmä špeciálne výstavy mačiek, ktoré boli medzistupňom medzi výstavou propagačnou a národnou, po tomto roku sa začali organizovať výstavy medzinárodné.  Prvá bola už v r. 1991 v Nitre, avšak trvalo celé desaťročie, kým sa pridala aj Žilina a v r. 2002 Bratislava. Od r. 2009 je dejiskom medzinárodných výstav aj Banská Bystrica a od r. 2012 i Košice.

Keďže Slovenskí organizátori majú vo svete skvelú povesť, dostalo sa nášmu malému štátu tej pocty, že v r. 2007 mohol byť hostiteľom účastníkov Svetovej výstavy mačiek. Konala sa v Bratislave v dňoch 27. a 28. októbra a návštevníci tu mohli vidieť 1200 mačiek z celého sveta.

Popularita plemien

Málokto z laickej verejnosti vie, že medzinárodná organizácia FIFe uznáva k dnešnému dňu 46 plemien mačiek. Kým na začiatku chovu na Slovensku boli chované len dve plemená, v r. 1996 ich bolo deväť . Dnes však môžete u slovenských chovateľov nájsť až 30 uznaných plemien a jedno neuznané.

Hviezdou minulosti a do dnešných dní „klasickou“ ušľachtilou mačkou je bezpochyby mačka perzská. Toto plemeno sa tešilo obrovskej popularite najmä v období rokov 1986 až 1993. Od r. 1994 začal ich počet dlhodobo klesať, čo sa pripisuje nielen náročnosti starostlivosti o exkluzívnu dlhú srsť týchto krások, ale aj novým trendom v chove a pribúdaniu exotickejších plemien. Avšak do dnešných dní je dostatočné množstvo nadšencov, ktorí zostali týmto nadýchaným kráskam verný.

Ako stálicu slovenského mačacieho neba môžeme označiť britskú mačku. Prvé záznamy o jej chove siahajú do r. 1987 a do dnešného dňa sú britské mačky najobľúbenejším plemenom nielen pre chovateľov, ale i pre milovníkov mačiek.

Obrovskej popularite sa v posledných rokoch tešia mainské mývalie mačky. Fascinujú svojou veľkosťou a povahou, často sú označované za „mačkopsa“.  Na výstavách je čoraz častejšie vidieť aj plemeno ragdoll, devon rex, posvätnú birmu, donského sphynxa a mnohé ďalšie.

Samostatná organizácia chovateľov mačiek na Slovensku

Zložitosť štruktúry Slovenského zväzu chovateľov a najmä rozšírenie popularity mačiek viedlo členov našej odbornosti k tomu, že vo februári 2015 bolo požiadané vedenie SZCH o osamostatnenie sa“mačkárov“ a o povolenie prechodu členstva vo FIFe na novú, samostatnú organizáciu – Federáciu Felis Slovakia. Tejto žiadosti bolo vyhovené a tak začína nová éra flexibilnejšieho a jednoduchšieho systému v chove týchto stále populárnejších domácich maznáčikov.FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA

Federácia združujúca Občianske združenia v Slovenskej Republike venujúce sa chovu mačiek.

Kontakt

Federácia Felis Slovakia,
Monika Kováčová, Heyrovského 16,
841 03 Bratislava
Email : info@felisslovakia.sk