Členské OZ

Členské občianske združenia

Každé občianske združenie, ktoré je členom Federácie Felis Slovakia, má vlastnú právnu subjektivitu a vlastné stanovy, ktoré sa môžu v jednotlivých združeniach líšiť. Momentálne je členom FFS jedenásť zakladajúcich občianskych združení.

Zoznam členských OZ

CatClub Banská Bystrica
Ister Felis
Občianske združenie Kráľovské mačky / Občianske združenie Royal cats
OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra
OZ Mačky Trnava / Felis Tirnavia
Mačky Žilina, o. z.
SACHM – Slovenská asociácia chovateľov mačiek
Spolok chovateľov mačiek Rimavská Sobota
Ušľachtilá mačka
Mačky Košice
OZ Mačky – Baťovčan

Federácia Felis Slovakia

Informácie o členských OZ

Cat Club Banská Bystrica

Informácie o Cat Club Banská Bystrica

Informácie budú doplnené čoskoro…

Predstavenstvo

Mgr. Marcela Adamcová PhD.

Mgr. Marcela Adamcová PhD.

PredsedaIster Felis

Informácie o Ister Felis

Oficiálna webová stránka združenia: http://www.isterfelis.eu

Informácie budú doplnené čoskoro…

Ister Felis

Predstavenstvo

Ing.arch. Gabriela Minárová

Ing.arch. Gabriela Minárová

Predseda

Ing. Helena Jakubčíková

Ing. Helena Jakubčíková

TajomníkKráľovské mačky / Royal Cats

Informácie o Kráľovské mačky / Royal Cats

Informácie budú doplnené čoskoro…

Predstavenstvo

Andrea Adame

Andrea Adame

Predseda

Silvia Mešťánková

Silvia Mešťánková

TajomníkMačky Košice

Informácie o Mačky Košice

Informácie budú doplnené čoskoro…

Predstavenstvo

Ing. Erika Hiszemová

Ing. Erika Hiszemová

Predseda

JUDr. Martin Tkáč

JUDr. Martin Tkáč

Podpredseda

Bc. Tamara Šašková

Bc. Tamara Šašková

TajomníkMačky Žilina

Informácie o Mačky Žilina

Oficiálna webová stránka združenia: http://www.mackyzilina.sk/

Informácie budú doplnené čoskoro…

Logo OZ Mačky Žilina

Predstavenstvo

Katarína Báliková

Katarína Báliková

Predseda

Rastislav Štefánik

Rastislav Štefánik

Tajomník

Zdenka Púpavová

Zdenka Púpavová

EkonómOZ Mačky Nitra / Felis Nitra

Informácie o OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra

OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra bolo zaregistrované na MV SR dňa 15.5.2015.

Zakladajúci členovia OZ na ustanovujúcej schôdzi konaná dňa 11.7.2015 zvolili trojčlenný výbor OZ a kontrolóra OZ.
Predsedníčkou a štatutárkou OZ sa stala PaedDr. Soňa Ivanková, tajomníčkou p. Ema Voláriková, členkou výboru p. Andrea Klegová. Kontrolórkou sa stala p. Mária Galbavá.

Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou

Cieľ združenia :

 • je rozvoj a podpora chovu mačiek, zvyšovanie úrovne súčasných plemien mačiek, práca na uznaní nových plemien mačiek, zlepšovanie genofondu a exteriéru chovaných mačiek s dôrazom na zdravotné aspekty,
 • spolupráca s organizáciami podobného zamerania doma i v zahraničí, spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s právnickými osobami a fyzickými osobami za účlom rozvoja združenia,
 • vytváranie a spravovanie majetkových a finančných prostriedkov potrebných k plneniu cieľov združenia Mačky – Nitra , vrátane možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, resp. z fondov EÚ,
 • evidencia druhov plemien a počtov mačiek,
 • evidencia a usmerňovanie registrovaných chovov administráciou žiadostí o registráciu chovateľských staníc,
 • zvyšovanie odborných vedomostí členov i laickej verejnosti formou sústavnej organizačnej, odbornej, osvetovej, propagačnej, reklamnej a výchovnej činnosti, usporadúvaním medzinárodných, národných a propagačných výstav, či uverejňovaním odborných štúdií a článkov v periodických i neperiodických publikáciách, ako i prostredníctvom internetu, médii,
 • výchova odborne spôsobilých posudzovateľov mačiek, poradcov chovu a stewardov,
 • v rámci možností vytváranie podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života mačiek,
 • presadzovanie chovateľstva ako aktívnej formy ochrany prírody a humánnej opatery mačiek, aktívne prispievanie k tvorbe a ochrane životného prostredia, vedenie členov k zvyšovaniu starostlivosti o životné prostredie,
 • aktívna práca s mládežou, ich vzdelávanie, organizovanie súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni, spolupráca so školami a mládežníckymi organizáciami,
 • využívanie poznatkov felinoterapie k pozitívnemu pôsobeniu na kontakt človeka s mačkou, poskytujúceho motivačný podnet k odpočinku, stabilizácii a uzdraveniu človeka.

Predstavenstvo

PaedDr. Soňa Ivanková

PaedDr. Soňa Ivanková

Predseda

Ema Voláriková

Ema Voláriková

Tajomník

Andrea Klegová

Andrea Klegová

Člen výboru

Mária Galbavá

Mária Galbavá

KontrolórkaOZ Mačky Trnava / Felis Tirnavia

O OZ Mačky Trnava / Felis Tirnavia

ZO Felis Tirnavia ako člen SZCH bola založená v r. 2008 ako malá organizácia, združujúca chovateľov a milovníkov mačiek.

Naše občianske združenie Felis Tirnavia vzniklo v roku 2015 ako pokračovateľ SZCH ZO Felis Tirnavia. Vznikom občianskeho združenia sa presunula celá členská základňa SZCH ZO Felis Tirnavia. Občianské združenie Felis Tirnavia sa ten istý rok stalo členom Federácie Felis Slovakia.
Našim cieľom je združovať všetkých majiteľov mačiek, či už domácich alebo ušľachtilých, ktorí majú záujem vymieňať si informácie a skúsenosti v oblasti starostlivosti o tieto úžasné tvory. Felis Tirnavia je partia správnych nadšencov, ktorým ide o čistú radosť zo spoločnosti našich „cicúšikov“ a z našich neformálnych stretnutí.

Členom nášho občianskeho združenia sa môže stať každý, kto má rád mačky – špičkoví chovatelia mačiek s preukazom pôvodu, majitelia čistokrvných, ale aj domácich mačiek. Dvere sú otvorené aj pre tých, ktorí mačičku nemajú, ale radi by sa stretávali s tými, ktorí ich majú. Nepodporujeme však majiteľov čistokrvných mačiek, ktorí odchovávajú alebo plánujú odchovávať mačiatka bez PP.

Aktuálne združujeme, 39 členov a 22 chovných staníc.

Na našich členov sa môžu pokojne obrátiť všetci, ktorí potrebujú odbornú radu a pomoc.
V prípade záujmu o členstvo si prosím prečítajte na našej stránke „Ako sa stať členom?

OZ Felis Tirnavia

Predstavenstvo

Pavol Cvengroš

Pavol Cvengroš

Predseda

Bc. Zuzana Huňadyová

Bc. Zuzana Huňadyová

Tajomník

Mgr. Marta Vozárová

Mgr. Marta Vozárová

PokladníkOZ Ušľachtilá Mačka

Informácie o OZ Ušľachtilá Mačka

Informácie budú doplnené čoskoro…

Predstavenstvo

Slávka Chrappová

Slávka Chrappová

PredsedaSACHM - Slovenská Asociácia Chovateľov Mačiek

Informácie o SACHM - Slovenskej Asociácii Chovateľov Mačiek

Oficiálna webová stránka združenia: http://www.sachm.sk/

Predstavenstvo

Helena Polačková

Helena Polačková

PredsedaSpolok chovateľov mačiek Rimavská Sobota

Informácie o Spolku chovateľov mačiek Rimavská Sobota

Informácie budú doplnené čoskoro…

Predstavenstvo

Ing. Peter Hriň

Ing. Peter Hriň

Predseda

Mirka Kiselová

Mirka Kiselová

TajomníkOZ Mačky - Baťovčan

Informácie o OZ Mačky - Baťovčan

Informácie budú doplnené čoskoro…

Predstavenstvo

Michaela Rybárová

Michaela Rybárová

Predseda

Filip Lehotský

Filip Lehotský

Tajomník

Miroslav Rybár

Miroslav Rybár

Pokladník

Bibiana Knihová

Bibiana Knihová

KontrolórFEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA

Federácia združujúca Občianske združenia v Slovenskej Republike venujúce sa chovu mačiek.

Kontakt

Federácia Felis Slovakia,
Monika Kováčová, Heyrovského 16,
841 03 Bratislava
Email : info@felisslovakia.sk